KLAUZULA INFORMACYJNA / POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Mark-Bud sp. z o.o.

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO: 

Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Mark-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Lipowa 24, 15-427 Białystok, dalej ADO. Z ADO można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@markbud.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby ADO.

Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i wykonania łączącej Państwa umowy z ADO (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 b) RODO);
 2. w celu wykonania ciążących na ADO obowiązków prawnych, np. podatkowych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 c) RODO);
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO takich jak np. marketing bezpośredni produktów i usług ADO bądź ewentualne ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń przez ADO (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 f) RODO);
 4. w celach, na które wyraziliście/ wyrazicie Państwo zgodę, w tym w niektórych przypadkach, dla celów marketingowych, (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 a) RODO);

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, np. przepisów podatkowych;
 2. do momentu przedawnienia roszczeń;
 3. do czasu realizacji celu na który wyraziliście Państwo zgodę lub do momentu cofnięcia udzielonej  przez Państwa zgody.


Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu Umowy przez ADO lub świadczą mu usługi podwykonawcze, organizacyjne, prawne, doradcze i techniczne (np. dostawcy usług IT, dostawcy usług pocztowych), a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Udzieloną ADO zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa  danych przed cofnięciem takiej zgody).

Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez ADO Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

P.P.U. MARK-BUD sp. z o.o.

Jesteśmy jedną z najstarszych firm budowlanych i deweloperskich w województwie podlaskim.

Oferujemy usługi z zakresu:

 • roboty ogólnobudowlane
 • hale stalowe
 • budownictwo mieszkaniowe i usługowe
Formularz kontaktowy


  Background

  Białystok

  © 2022 Mark-Bud Sp. z o. o. Realizacja it44.pl